Muskeg Emerald (Somatochlora septentrionalis)

YUKON: Whitehorse, bog on city trail system on west side of town - males - 23 July 2018


YUKON: Tagish Hwy, 8 mi W of Tagish Bridge - males - 20-21 July 2018YUKON: Tagish Hwy, 8 mi W of Tagish Bridge - females - 20-21 July 2018